fbpx

The Simple View of Reading

The Simple View of Reading er en anerkjent forklaringsmodell av lesing. Den hevder at lesing er et produkt av avkoding og språkforståelse som fører til leseforståelse.

 

Avkoding

Prosessen man gjør når man leser av, tolker og setter sammen de enkelte bokstavene til et ord for deretter å forstå betydningen av dem kalles for avkoding. Språkforståelse er den forståelsen av ord, begreper, grammatikk og omverdenen som trengs for å forstå hva du leser. Det er ikke nok å kunne lese bokstaver og ord, du må også ha språkforståelse. Det er språkforståelsen som får deg til å forstå at blåbærris ikke er en matrett, men noe som vokser i skogen.

Leseprosessen

Å lese og forstå hva som nettopp har blitt lest er en komplisert prosess som krever mye fra en elev. Eleven skal kunne koble lyd, fonem, bokstav og grafem korrekt. Men også kunne klare å lytte sammen flere grafemer etter hverandre for deretter å kunne sette det sammen til ett ord. Når eleven har mestret dette, skal dessuten flere ord settes sammen til en mening, og eleven skal skape en forståelse av innholdet i det som er lest basert på tidligere kunnskap og erfaring.

Fonologisk evne

En forutsetning for å utvikle de ferdighetene som kreves for å lese er elevens fonologiske evne. Fonologi innebærer en forståelse av lydstrukturen i talespråk. En elev med god fonologisk bevissthet kan koble grafem og fonem med hverandre, finne ord som rimer og dele opp ord i stavelser.

Leseflyt

En annen komponent i lesing er leseflyt. Leseflyt betyr at det går så lett å avkode ord slik at eleven ikke trenger å legge krefter inn i avkodingen, men i stedet kan tilegne seg innholdet i teksten. Når en elev har utviklet en god leseflyt så er også leseforståelsen som regel god. Det er imidlertid ikke gitt, da det f.eks. kan være mangler i elevens språkforståelse.

Språkforståelse

Språkforståelse omhandler elevens ordforråd, grammatiske evne samt forkunnskaper og erfaringer. Språkforståelse har tradisjonelt ikke vært sterkt knyttet til leseutvikling, men i en studie av Maria Levin (2004) kom det fram at elever med leseforståelsesvansker ikke bare hadde problemer med sine dekodingsferdigheter, men viste også et svakt ordforråd, svak grammatisk evne og svake forståelsesstrategier når de leste tekst.

Motivasjon og leselyst

Med forståelse øker som regel også elevens motivasjon for å lese. Og økt motivasjon fører til større villighet til å lese, og når eleven leser mye utvikles leseflyten, forståelsen og evnen til å avkode stadig vanskeligere ord og tekster.

En skjør tråd

Denne komplekse prosessen er som en skjør tråd. Hvis en del ryker eller får en knute, vil det forstyrre elevens leseutviklingsprosess. Det kan være vanskelig å reparere eller knytte opp en knute på en skjør tråd, men med riktig tiltak til rett tid er det mulig å både utvikle og forebygge.