fbpx

Forskning

Det er en omfattende forskning som ligger bak Lexplore.

Forskningen bak den metoden som Lexplore har utviklet baserer seg på data fra Kronobergsprosjektet. Dette er en longitudinell studie av lese- og skriveproblemer som startet opp for snart 30 år siden. I dette prosjektet gjorde man, blant mange andre tester, også målinger av øyebevegelsene til et hundretalls elever med og uten leseproblemer.

Kronobergsprosjektet er unikt i Sverige

Målingene ble gjort på tredje trinn og elevene har etter dette blitt fulgt opp helt til voksen alder. Det unike med materialet fra Kronobergsprosjektet er både at man har fulgt elevene gjennom så lang tid og at man gjorde opptak av øyebevegelsene, da teknikken på denne tiden var langt fra så utviklet som den er nå.

Opptak av øyebevegelser i Kronobergsprosjektet

Det man ikke kunne gjøre under Kronobergsprosjektet, men som er mulig i dag, er å gjøre avanserte statistiske analyser. Det er disse analysene som er nøkkelen til vår metode. Ved å analysere mønstrene i øyebevegelsene kunne vi gjennom statistisk modellering og med veldig stor treffsikkerhet forutse hvilke elever som hadde problemer. Alt man trengte var så lite som 30 sekunder av lesingen.

Analysene viste også at metoden hadde en god balanse mellom sensitivitet, evnen til å finne alle de som hadde problemer og spesielt evnen til å skille ut de som ikke hadde problemer. Oppsummert viste de resultatene som ble publisert i PLoS One (Benfatto et al., 2016) at metoden hadde potensiale til å kunne bli brukt i screening av elevers leseevne. For å kunne slå fast dette trengte man mer forskning, og det munnet ut i Dysleksiprosjektet.

Dysleksiprosjektet i Järfälla och Trosa

I løpet av to år ble mer enn 3000 elever på 1. – 3. trinn i kommunene Järfälle og Trosa screenet. Formålet var delvis å kunne ta fram en screeningmetodikk som ville kunne fungere i skolen, og delvis se hvordan denne metodikken fungerte på hele populasjonen.

I motsetning til Kronobergsprosjektet hadde man ikke nå noen fasit å sammenlikne resultatene med. I stedet gjorde alle elevene andre tester slik som tegn- og ordkjeder, rask benevning av bokstaver samt lesning av nonsens-ord og virkelige ord. Omtrent halvparten av elevene ble også testet to ganger med ett års mellomrom.

Grunnlaget for forskningen er 3000 elever

Analysene og resultatene fra Dysleksiprosjektet viser at metoden fungerer som planlagt også allerede fra 1. trinn. Treffsikkerheten er allment høy med en god balanse mellom sensitivitet og spesifisitet. At treffsikkerheten er noe lavere enn i Kronobergsprosjektet er som forventet, og skyldes at spredningen i forskningsmaterialet er mye større nå som det baserer seg på alle elevene i småskolen. Fasiten vi nå gikk ut fra var heller ikke like nøyaktig som den som var i Kronobergsprosjektet, noe som var med å påvirke treffsikkerheten. En stor fordel med det nye materialet er at vi nå kan gi et kontinuerlig bilde av leseevnen samt at materialet representerer hvordan det ser ut i skolen i dag.

Forskning basert på både øyetracking og tradisjonelle tester

Det er veldig viktig å notere seg at grunnlaget for å trene våre modeller ikke utelukkende baserer seg på opptak av øyebevegelser. Det bygger også på resultater av et knippe andre vanlige tester slik som rask benevning, ordkjeder og lesing av nonsens-ord og virkelige ord. Ut ifra disse testene har vi så kunnet si noe om elevenes generelle leseevne i forhold til hvilket årstrinn de er på.

Oppgaven som vår maskinlærings-algoritme har blitt stilt ovenfor i sin innlæring og videreutvikling, har bestått i å lære seg å gjøre en statistisk mapping og kobling mellom resultatene på disse testene og elevenes øyebevegelser når de leser vanlige korte tekster tilpasset sitt årstrinn.

Det innebærer at når Lexplore gjør en vurdering av en enkelt elevs leseevne, så er det ikke bare en vurdering basert på øyebevegelsene. Det er indirekte også en vurdering av hvordan eleven ville ha gjort det på andre tester som måler ord-avkoding. Tester som til sammen er betydelig mer tids- og ressurskrevende å gjennomføre.

Det er også viktig å påpeke at det ikke er et enkelt parameter eller egenskap i øyebevegelsene som er avgjørende i vurderingen av leseevnen til en elev. Det er i stedet kombinasjonen av flere parametere og hvordan disse til sammen speiler den kognitive leseprosessen som avgjør elevens resultat.

Mer om forskning og teknologi