fbpx

Kristinehamns kommun

I Kristinehamn bor strax över 24 000 invånare och här finns sju kommunala grundskolor. Sedan höstterminen 2019 används Lexplore som ett strategiskt verktyg för att förbättra läsförmågan hos alla elever. Lexplores resultatportal ger en unik överblick över alla kommunala skolor och är därför ett kraftfullt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.

Ni har använt Lexplores tjänst för att mäta läsförmågan, berätta!

Precis som andra skolhuvudmän har vi i Kristinehamns kommun på olika sätt kartlagt, analyserat och aktivt jobbat med elevernas läsförmåga. Vi kan nog med gott samvete påstå att vi gjort detta bra utifrån den kunskap vi som organisation har haft. Samtidigt ser vi att många elever fortsatt kämpar med läsningen även i äldre år och vi har generellt sett svaga skolresultat som vi måste komma till rätta med.

För oss som huvudman är det oerhört viktigt att vi genom möjligheten med Lexplore tar ett samlat och strukturerat grepp om läsutvecklingen tillsammans med samtliga grundskoleenheter. Det var ett beslut vi tog tidigt och det fanns en bred enighet bland våra skolledare i detta, säger Fredric Norlin, Skolchef.

Utöver själva läsningen så påverkar läsförmågan givetvis elevens möjlighet att ta sig an övrigt ämnesinnehåll och det påverkar också möjligheten att vara delaktig i samhället på ett medvetet sätt. Självklart måste vi som enskilda lärare, skola och som huvudman ställa oss frågan om vi i tillräcklig utsträckning har den kunskap vi skulle behöva om den enskilde eleven men även på organisatorisk nivå.

Jobbar vi på rätt sätt och med rätt saker?

Denna fråga ställer vi oss ofta och i många sammanhang men det är inte alltid självklart hur vi ska agera. Sakta men säkert började vi förstå att Lexplore faktiskt skulle kunna bidra med en fördjupad insikt om våra elevers läsförmåga och vårt eget arbete med denna.

Med hjälp av lite intelligent teknik, fantastisk personal och god organisation har vi på kort tid screenat alla elever i åk 2-4 och kommer innan läsåret slut också inkludera åk 1.

Redan nu kan vi se saker som vi tidigare inte haft möjlighet att se och vi kan på god grund säga att vi behöver ta ett omtag kring vårt läsutvecklingsarbete, säger Catarina Kristhammar, Kvalitetsstrateg.

Vad är det bästa med Lexplore?

Skolans värld bygger ofta på subjektiva och i viss mån trubbiga mått. Med Lexplores effektiva metod och analys får vi snabbt en objektiv bild av alla våra elevers avkodningsförmåga och vi har utifrån denna en sällsynt god möjlighet att fatta datadrivna beslut. Screeningen ger oss ett tydligt underlag som komplement till annan kartläggning och vi är redan i full gång med att bära med våra nya insikter in i klassrummet och arbetet med varje elev.

Lexplore har gett oss nya möjligheter att identifiera de elever som tidigt behöver extra stöd för att bli riktigt goda läsare. Vi kan redan nu identifiera att  avkodningen bland våra elever är sämre än vad vi förväntat oss. Resultatet har lett till planering av elevers fortsatta stöd i arbetet med läsning men också till reflektioner kring vilka insatser vi på ett kommunövergripande plan behöver göra för att förändra undervisningen.

Diskussioner förs kring hur arbetet med läsutveckling i de olika årskurserna ska utvecklas och få ett tydligare fokus. Samtal förs t.ex. kring de läromedel som idag används i åk 1 och i vilken grad de stödjer
arbetet med avkodning. Vi tror också att våra skolbiblioteksresurser kan utgöra en viktig pusselbit om de är lättillgängliga och inte minst relevanta i förhållande till varje elevs förutsättningar.

Tillsammans med några av våra leverantörer har vi nu tankar kring hur vi skulle kunna nå ett ökat och mer kvalitativt nyttjande av digitala skolbiblioteksresurser genom att kategorisera vår katalog av e-böcker i Lexplores läsnivåer. Var vi landar i detta arbete är dock för tidigt att säga.

Skolans digitalisering har ofta handlat om hur mycket prylar vi har och att göra det vi redan gör, på ett digitalt sätt. Med Lexplore har vi nu närmat oss essensen av begreppet digitalisering och vi har på ett relativt enkelt sätt lyckats transformera en viktig process med hjälp av digital teknik. Ironiskt nog har vi åstadkommit detta utan någon egentlig investering i ny och kostsam utrustning. Utöver den utrustning vi redan använder har detta möjliggjorts av endast en handfull nya datorskärmar, lika många eye trackers och givetvis en artificiellt intelligent analys av ögonrörelser, säger Michael Örnstedt, IT-strateg.

Vad har ni fått för reaktioner på användandet av Lexplore?

Vi har överlag fått mycket positiva reaktioner från alla målgrupper: elever, vårdnadshavare och personal. Momentet med själva screeningen genomfördes utan friktion. Tekniken var på plats och screenarna kände sig trygga med uppgiften efter genomförd utbildning. Eleverna var genomgående positiva till att
utföra screeningen och de vuxna beskriver hur arbetet flöt på över förväntan. Elever uttrycker att arbetet varit roligt och givande. De har tagit sig an Lexplore Intensiv med glädje och det har varit fokus och arbetsro under arbetspassen.

– Visserligen är vi i ett tidigt skede men känslan är att vårt införande av Lexplore skulle kunna vara den av alla digitaliseringssatsningar som vi genomfört under mina tio år, som har störst potential att göra en verklig skillnad. Arbetet i klassrummet styrs i grunden av det vi kan se och förstå om varje elevs kunskapsutveckling. Lexplore är ett väldigt bra exempel på att vi med hjälp av digital teknik i allmänhet, och artificiell intelligens i synnerhet, kan få syn på det som annars är svårt eller kanske inte ens möjligt att se.

På motsvarande sätt är jag övertygad om att t.ex. ”smarta” digitala läromedel skulle kunna ge oss en ny förståelse för den enskilde elevens lärande och utveckling genom artificiellt intelligenta analyser av elevens arbete, säger Michael Örnstedt, IT-strateg.

Fredrik Norlin, Skolchef
Michael Örnstedt, IT-strateg
Catarina Kristhammar, Kvalitetsstrateg

Vill du veta mer om Lexplore? Boka in en genomgång!