fbpx

The Simple View of Reading

The Simple View of Reading är en vedertagen förklaringsmodell över läsning. Den förklarar läsningen som att det är en produkt av avkodning och språkförståelse som leder till läsförståelse.

 

Avkodning

Den process som används för att läsa av och tolka de enskilda bokstäverna till ord för att sedan kunna förstå innebörden av dem kallas för avkodning. Språkförståelse är den förståelse för ord, begrepp, grammatik och omvärld som behövs för att du ska förstå vad du läser. Det räcker inte att kunna utläsa bokstäver och ord, du måste också ha språkförståelsen. Det är språkförståelsen som gör att du förstår att blåbärsris inte är en maträtt utan något som växer i skogen.

Läsprocessen

Att läsa och förstå vad som nyss har lästs är en komplicerad process som kräver mycket av en elev. Eleven ska kunna koppla ljud, fonem, och bokstav, grafem, korrekt men också klara av att ljuda samman flera grafem efter varandra för att sedan kunna sätta ihop det till ett ord. När eleven behärskar den tekniken ska dessutom flera ord sättas ihop till en mening och eleven ska skapa en förståelse för innehållet i det lästa baserat på tidigare kunskap och erfarenhet.

Fonologisk förmåga

En förutsättning för att utveckla de förmågor som krävs vid läsning är elevens fonologiska förmåga. Fonologi innebär en förståelse för att det talade språkets ljudstruktur. En elev med god fonologisk medvetenhet kan koppla grafem-fonem, med varandra, hitta ord som rimmar och dela upp ord i stavelser.

Läsflyt

Ytterligare en komponent i läsning är läsflyt. Läsflyt innebär att det går så lätt att avkoda ord så att eleven inte behöver lägga kraft på avkodningen utan kan tillägna sig innehållet i texten. När elev utvecklat ett bra läsflyt så följer oftast en god läsförståelse. Det är dock inte en självklarhet, det kan brista i elevens språkförståelse.

Språkförståelse

Språkförståelse innefattar elevens ordförståelse, grammatiska förmåga samt förkunskaper och erfarenheter. Språkförståelsen har traditionellt inte varit en komponent som har förknippats med läsutveckling men i en studie gjord av Maria Levin (2004) framkom att elever med läsförståelsesvårigheter inte enbart hade svårt med sin avkodningsförmåga utan även uppvisade ett svagt ordförråd, svag grammatiska förmåga samt svaga förståelsestrategier vid läst text.

Motivation och läslust

Med förståelsen kommer också elevens motivation till läsning. Med ökad motivation till läsning ökar elevens vilja att läsa och när eleven läser mycket utvecklas läsflytet, förståelsen och förmågan att avkoda allt svårare ord och texter.

En skör tråd

Den komplexa processen är som en skör tråd. Om en komponent brister eller får en knut så kommer elevens läsutvecklingsprocess att störas. Det kan vara svårt att laga eller att knyta upp en knut på en skör tråd men med rätt insatser i rätt tid går det att både främja och förebygga.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det att göra testet för en elev?

Det tar inte mer än några minuter per elev att göra testet.

 

Fungerar det verkligen?

Ja. Lexplores metod utgår ifrån forskningsstudier på bland annat Karolinska institutet. Där testades och jämfördes metoden med traditionella screeningmetoder med mycket goda resultat.

Läs mer

Hur gör vi med elever som har svenska som andraspråk?

Elever som har svenska som andraspråk kan få ett mycket svagt resultat även om eleven upplever sig kunna läsa bra på sitt förstaspråk. I de fallen saknas språkförståelsen och det behöver eleven få hjälp med att utveckla i klassrummet men även hemma och tillsammans med kompisar. Utan en god språkförståelse kommer läsförmågan inte att utvecklas.

Nytt från bloggarkivet

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]