fbpx

Pressmeddelande – Hur har pandemin påverkat svenska elevers läsförmåga?

Pressmeddelande 20:e maj 2021

Läsutvecklingsbolaget Lexplore släpper rapporten:

Hur har pandemin påverkat svenska elevers läsförmåga?

Svenska låg- och mellanstadieelever har i snitt tappat 7–8 månader i sin läsutveckling under Coronapandemin. Det framgår när Lexplore sammanställer resultat från sina AI-baserade mätningar av läsförmågan från 247 skolor runt om i Sverige. Vi har även gjort en jämförelse med de 142 skolor i England som använder samma mätmetod. Och resultatet är att den engelska förlusten i läsutveckling endast är hälften av den svenska. Nu behövs en kraftsamling för att våra elever ska komma ikapp.

När vi nu närmar oss sommaren kan vi konstatera att läsåret 2020–2021 inte varit som andra år. Den pandemi som slagit klorna i världen har vänt upp och ned på umgänge, äldreomsorg, ekonomi, kultur, och inte minst skolan. Jämfört med de flesta andra länder har vi i Sverige valt att i så stor utsträckning som möjligt hålla våra skolor öppna. Särskilt för yngre elever har vi värnat om att undervisningen ska fortsätta så ostört som möjligt. Trots goda föresatser, samt att skolan gjort så mycket de kunnat, har pandemin haft negativa effekter. Hög sjukfrånvaro, både bland lärare och elever. Inga eller ett begränsat antal vikarier. Dagliga krismöten, lokala restriktioner, temporära nedstängningar och stora påfrestningar för skolpersonal och skolledning har påverkat undervisningen.

För att se hur pandemin faktiskt påverkat elevernas läsutveckling har vi jämfört de mätningar av läsförmåga som genomförts med Lexplore under det senaste året med tidigare år. Underlaget utgörs av resultat från 66 825 test av läsförmåga utförda i årskurs 2–6 mellan hösten 2019 och våren 2021. Testerna är gjorda på 247 skolor hos 40 olika huvudmän, varav 16 är kommuner där samtliga elever i de aktuella årskurserna testas. Vi kan konstatera att pandemin har påverkat elevernas läsutveckling negativt. I årskurs 2–6 har elevernas läsförmåga i genomsnitt försämrats med 10 percentiler. Detta motsvarar att eleverna nu ligger 7–8 månader efter i sin läsutveckling jämfört med tidigare. Försämringen i läsutveckling är stor bland såväl de svaga läsarna som de starka läsarna, vi kan också se att elever i mellanstadiet har påverkats mer negativt än eleverna i lågstadiet (Figur 1).

Fig 1

 

Figur 1. Den övre kurvan visar förväntad utveckling i läsförmåga över tid (åk 2–6) för en genomsnittselev uttryckt i skalpoäng. Den undre kurvan visar nuvarande läsutveckling vilken i snitt ligger 10 percentiler under förväntad. Genom att dra en linje från en punkt på den undre linjen till den över kan man uppskatta hur långt efter eleverna ligger.

Att pandemin skulle ha en negativ effekt på läsutvecklingen är inte så förvånande, att eleverna tappat så mycket som 10 percentiler är däremot anmärkningsvärt. Vi har aldrig tidigare sett en så stor förändring i resultaten och trenden är tydlig i alla skolor som använder sig av Lexplore. När vi tittar bakåt kan vi se att det redan under våren 2020 fanns en påverkan på resultaten, under hösten 2020 återhämtade eleverna en del av vad de tappat, men nu under våren 2021 ser vi en mycket negativ effekt på resultaten. Vi har svårt att se någon annan förklaring till detta än att förändringarna faktiskt speglar hur pandemin påverkat undervisningen i skolan (figur 2).

 

Figur 2. Staplarna visar andelen elever som har en viss läsförmåga. Enligt de normer som Lexplore använder sig av ska andelen låg och hög motsvara 10 % vardera, andelen under och över medel motsvarar 15 % vardera, medan medel utgörs av de 50 % av eleverna som ligger i mitten. Våren 2021 ser man att andelen svaga elever ökat och andelen starka minskat.

Jämförelse mellan Svenska och Engelska skolor

Lexplore har verksamhet i fler länder. Ett av de skolsystem som använt metoden längst, förutom Sverige, är England. När vi sammanställer data från de 142 skolor som använder Lexplore i England så ser vi att de förvisso också har tappat i sin läsutveckling. Men bara hälften så mycket som de svenska eleverna.

Underlaget i England består av 9 151 mätningar utförda i 142 skolor under perioden mellan hösten 2019 och våren 2021. Resultatet visar på en läsutveckling som bromsats med 5,2 percentiler. Dvs motsvarande 4 månaders försening i läsutvecklingen.

För några veckor sedan gjorde BBCs ”One Show” ett reportage ifrån en skola som använder Lexplore och som upplevt detta. (Vid den tidpunkten hade vi ännu inte gjort den här sammanställningen). Se reportaget här >>

 

Läsutvecklingen är ett fundament i elevernas skolgång

Läsutveckling är avgörande för skolan eftersom den utgör grunden för lärande i alla ämnen och möjliggör att ta till sig kunskap. För att eleverna i skolan ska komma i kapp behövs nu flera läsfrämjande insatser. Alla elever behöver läsa mer. Svaga elever behöver stöd och starka elever behöver stimulans. Det är positivt att elever i lägre årskurser inte tappat lika mycket som elever i högre eftersom dessa har svårt att ta igen tappet på egen hand, men elever i högre årskurser har tappat mycket och behöver stöd för att utveckla sin läsning. För att hjälpa våra elever kommer vi alla att behöva kraftsamla för att ge dem möjligheter att ta igen det de tappat. Detta är inget skolan ensamt kommer mäkta med. Här krävs resurser från hela samhället för att ge de som är nära eleverna möjligheter till att uppmuntra och stimulera till läsning under sommaren.

Lexplores mediabank med bilder och filmklipp >>

Kontakt:

Gustaf Öqvist Sejmyr

Forskningschef och grundare

+46 739 41 77 83

gustaf@lexplore.com

 

Lars Lengquist

Marknads och kommunikationsansvarig

Lars.lengquist@lexplore.com

+46 709574782

Om Lexplore:

Lexplore är ett digitalt verktyg som används av skolor för att förbättra elevers läsförmåga. Genom en unik metod för att mäta läsförmåga baserat på ögonrörelsemätning och artificiell intelligens får skolan en effektiv, exakt och objektiv bedömning av varje elevs läsförmåga. Utifrån resultaten erbjuder Lexplore ett ekosystem av utvecklingsmaterial för elever, data och insikter för skolledare, samt kanske viktigast av allt; en möjlighet till kollegialt lärande och evidensbaserad undervisning.

Med hjälp av en laptop, en skärm och en sensor som känner av ögonens rörelser testas skolans samtliga elever av de egna lärarna. Testet tar ett par minuter per elev. Resultaten levereras omedelbart och automatiserat till berörd personal via en resultatportal. Där kan huvudmannen få en aggregerad överblick över läsningen hos alla elever, rektorn kan se hur det ligger till bland klasserna på skolan, lärare och specialpedagoger kan se hur den enskilda eleven ligger till, samt få ett objektivt underlag att kommunicera till föräldrarna. Givet det snabba tillvägagångssättet kan mätningar göras flera gånger under läsåret vilket möjliggör att det går att följa elevernas läsutveckling på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Kommuner och friskolor som använder Lexplore berättar om en dramatisk ökning av fokus på läsning bland lärarna samt att det sparar tid och resurser som kan läggas på undervisning istället för administration. Skol- och kommunledningen kan automatiserat följa upp kvalitet och resultat i läsundervisningen. Och de vittnar också om det viktigaste av allt, att de elever som kämpar med läsningen blir upptäckta och får stöd i tid och därmed ökar förutsättningar för god måluppfyllelse och resultat i alla skolämnen. Eftersom metoden är objektiv och resultaten exakta möjliggör Lexplore jämförelser mellan skolor på ett helt nytt sätt vilket kan användas för att uppnå en mer likvärdig skola men också för att snabbt upptäcka och agera på förändringar i elevernas utvecklingstakt.

Lexplore har sitt ursprung i forskning på Marianne Bernadotte Centrum vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet. Lexplore grundades 2015 av Gustaf Öqvist Seimyr och Mattias Nilsson Benfatto och är idag ett snabbväxande företag med ett 50-tal medarbetare och verksamhet i 16 länder. Under ledning av VD Martin Sjöstrand kommer Lexplore de kommande åren att utöka till flera marknader, närmast Portugal, Brasilien, Tyskland och Frankrike; men Lexplore fokuserar också på möjligheter att ge skolor bättre förståelse för vilka metoder och arbetssätt i undervisningen som ger bäst resultat.

www.lexplore.com

 

BBC ”One Show” besöker en skola som använder Lexplore och som också brottas med ”The Covid Slip”

 

En video med intervjuer från Lidingö Stad som använder lexplore

https://youtu.be/EJIuZimBuRg

En video med Kristinehamns kommun som använder Lexplore

https://youtu.be/tOfKjiC1Qmc

En lärare i Kristinehamn visar hur en screening går till

Kristinehamn en screening

En intervju med en lärare och en elev om screeningmetoden

Kristinehamn intervju Sanna och Alwa

 

Läs mer om forskningen bakom metoden >>