fbpx
Barn som läser

Fyra steg till en bättre läsförmåga

I fyra steg kartläggs läsförmågan hos eleverna. Det börjar med elevens läsning där ögonrörelserna spelas in, fortsätter med en AI-baserad analys innan resultatet presenteras i resultatportalen. Det sista steget är arbetet i skolan – att lyfta läsförmågan hos alla elever oavsett resultat.

Som stöd i det arbetet får du som pedagog hjälp med rekommenderade insatser. Du får också tillgång till Lexplore Intensiv som gör att du direkt kan börja arbeta med dina elever för att främja läsningen. Det finns också flera guider du kan ta del av med artiklar och tips om läsning och läsutveckling ur olika perspektiv.

Ladda ner en guide!

I Lexplore Intensiv får du veta mer om Lexplore läsutvecklingsprogram. Det baseras på den senaste forskningen om läsutveckling och med hjälp av läslistor och färdiga lektionsplaneringar blir det lätt att planera och genomföra undervisningen.

Lexplore Intensiv

Guiden om datadrivet beslutsstöd går igenom hur du som rektor eller skolledare kan använda Lexplore resultatportal för att arbeta med att öka måluppfyllelsen på din skola.

Datadrivet beslutsstöd

Snabbt, säkert och effektivt test av läsförmågan

Lexplores test av läsförmågan är lika enkelt som effektivt. Det tar bara några minuter för en elev att genomföra testet som görs på en dator. I nederkanten på skärmen sitter en eye tracker som spelar in elevens ögonrörelser under läsningen. 90 gånger per sekund läser eye trackern av ögonrörelserna.

Alla texter som elever ska läsa vid en screening har pilottestats av elever. Det är gjort för att säkerställa att texterna motsvarar den nivå som eleven befinner sig på.

Följande kriterier är uppställda för elevtexterna:

  • Texterna ska vara elevnära och likna andra texter som de läser i respektive årskurs
  • Texterna har samma komplexitet vad gäller antal meningar, ord och andel långa ord som andra texter som eleverna läser i respektive årskurs
  • Texterna på en och samma nivå ska ha samma utseende vad gäller till exempel radlängd och radantal
  • Texterna ska kunna läsas av så gott som alla elever i årskursen även om några elever läser dem med svårighet
  • Texterna ska ha ett sammanhängande berättande innehåll så att de kan läsas för förståelse
  • I utvärderingen av elevtexterna har de jämförts med läromedel som används i de respektive årskurserna.

Alla elevtexter har också pilottestats av eleverna för att se att de både har rätt svårighetsnivå och kan läsas för förståelse.

Eye trackern

Den noterar var blicken är fäst, hur länge blicken är fäst på en punkt och hur lång tid det tar innan ögonen fäster blicken på nästa punkt. Eye trackern mäter också hur ögonen rör sig över texten, om det är korta hopp mellan fästpunkterna och om blicken hoppar fram och tillbaka i texten eller om blicken går från början till slutet.

Varje test börjar med att eye trackern kalibreras så att ögonrörelseinspelningen blir rätt. När det är gjort får eleven läsa två korta texter på skärmen samtidigt som eye trackern spelar in ögonrörelserna. När eleverna läser högt spelas också ljudet in. Det gör att man kan gå tillbaka till testet och lyssna på elevens läsning.

Efter att läsningen är klar kommer så några läsförståelsefrågor. De görs muntligt och med hjälp av öppna frågor för att minska risken att eleven gissar sig till rätt svar. Efter det är eleven klar och kan gå tillbaka till klassrummet. Hela testet med kalibrering och läsförståelsefrågor tar inte mer än några minuter.

AI-baserad analys

Medan eleven går tillbaka till klassrummet börjar AI-analysen. Den börjar med att eleven anonymiseras och kvar finns bara punkterna på skärmen där eleven fäste blicken som bildar elevens läsmönster. Genom maskininlärning har AI-analysen lärt sig att identifiera läsmönster och jämföra dem med tusentals andra elever och det är det som nu sker.

Metoden har utvecklats av Lexplores eget forskningsteam som ständigt anpassar och förbättrar både metod och analys. De ständiga förbättringarna är en av den artificiella intelligensens förtjänster och det som gör att du idag kan se läsresultatet i fem olika läsnivåer mot en tidigare indelning i risk för/inte risk för lässvårigheter.

”Det är så här läsningen ser ut.”

Vi mäter läsning och inget annat

Texterna som eleverna läser är årskursanpassade och utprovade för att mäta läsning och inget annat. Det betyder att texterna är korta så att koncentrationssvårigheter och ett försämrat arbetsminne inte ska inverka på resultatet. Genom att resultatet analyseras med hjälp av maskininlärd artificiell intelligens blir resultatet objektivt och transparent. När du öppnar resultatportalen så vet du därför att du kan lita på resultatet.

I resultatportalen

 

Som pedagog är det i resultatportalen du får tillgång till elevens resultat. Resultatet presenteras i fem olika läsnivåer med percentiler. Det är i resultatportalen du kan titta på ögonrörelseinspelningarna och lyssna på inspelningen när din elev läste. Du får en unik inblick i din elevs läsning när du samtidigt kan titta på ögonrörelserna och höra eleven läsa.
Det är också i resultatportalen du får överblicken över din klass och din skola. Med hjälp av den information du kan hitta här kan du se var du behöver fokusera just nu oavsett om det är enskilda elever som behöver mer hjälp eller en klass som behöver mer stöd av specialpedagog och speciallärare.

”Resultatportalen ger överblicken.”

Som verksamhetschef får du tillgång till helt unika siffror som ger dig en klar bild av läsningen på både individ-, grupp-, och organisationsnivå. Det datadrivna beslutsstödet gör att du kan fatta rättvisa beslut som verkligen fokuserar resurserna där de behövs bäst. Stöd i analys och beslutsfattande hittar i resultatportalen.

Främja läsningen

I klassrummet tar nu den stora utmaningen vid. Hur främjar du läsningen för alla elever? I resultatportalen får du som pedagog tillgång till stöd och rekommendationer för hur du kan främja läsningen för alla elever. Lexplore Intensiv är ett vetenskapligt baserat arbets- och elevmaterial som är speciellt framtaget för att arbeta med läsinlärning. Materialet är lätt att använda i skolan men det går också bra att arbeta med det i hemmet.

Språkförståelsen viktig

Språkförståelsen är en mer övergripande förståelse av vad som sägs. Hur vi förstår grammatik, ord och meningar som vi hör och läser är språkförståelse men också förmågan att läsa mellan raderna räknas till språkförståelse.

För läsningen är språkförståelsen en viktig komponent och den tränas allra bäst i ett sammanhang. I samarbete med Unikum får du som pedagog färdiga pedagogiska planeringar för att träna språkförståelsen i din klass. Du hittar dem i Språkbanken, sök på ”Lexplore” för att hitta alla planeringar.

Språkbanken

 

Vanliga frågor

Fungerar det verkligen?

Ja. Lexplores metod utgår ifrån forskningsstudier på bland annat Karolinska institutet. Där testades och jämfördes metoden med traditionella screeningmetoder med mycket goda resultat.

Läs mer

Hur lång tid tar det att göra testet för en elev?

Det tar inte mer än några minuter per elev att göra testet.

 

Vad är skillnaden mellan screening och diagnostisering?

En screening görs på en större grupp och utan att man i förväg har sett några symptom. En diagnostisering görs däremot för en enskild individ där man utifrån olika symptom arbetar sig fram till en bestämd sjukdom eller funktionsnedsättning.

Blogg

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]