fbpx

Föräldrar, Lärare

Så kan du hjälpa en elev med dyslexi

Är du pedagog kommer du förr eller senare möta elever med läs- och skrivsvårigheter som dyslexi i ditt klassrum. Det kan vara svårt att veta hur du på bästa sätt kan hjälpa din elev men det finns mycket du kan göra för att underlätta för din elev.

Var uppmärksam på läs- och skrivsvårigheter som dyslexi från början

En del barn lär sig att läsa nästan på egen hand utan att man som förälder eller lärare alls märker av det. Andra barn får kämpa med läsningen under flera år utan att helt knäcka läskoden. Din elev kanske läser långsamt eller hoppar mellan ord och rader utan att följa meningen. Som lärare är det bra att vara uppmärksam på elevernas läsning – även i de äldre åldrarna. Det är inte ovanligt att elever får vänta länge på en diagnos. Man kanske har avvaktat för att se om problemen ”växer bort” eller så har eleven skaffat sig så effektiva strategier att läs- och skrivsvårigheterna inte märks förrän kraven blir högre. Har du möjlighet att följa elevernas läsning på nära håll kanske det till slut har börjat gro en tanke på att eleven kanske har dyslexi.

Vad är dyslexi?

Dyslexi är en funktionsnedsättning som är varaktig. Det betyder att en elev som har fått diagnosen dyslexi kommer att fortsätta ha läs- och skrivsvårigheter även senare i livet vilket kommer att ställa krav på undervisningen och kompensatoriska hjälpmedel. Dyslexin har inget med intelligens att göra utan beror på specifik svårighet att förstå språkets ljudmässiga uppbyggnad. Man har problem med avkodningen. Avkodning är när vi läser bokstäver och ord, kopplar dem till ljud och sedan fyller med innehåll.

Grafem är bokstäver och bokstavskombinationer och fonem är ljud. Bokstaven Dd representeras till exempel av ett ljud [d] och bokstavskombinationen sch uttalas [ʃ]. 

För en person med dyslexi är den här kopplingen inte självklar och gör att det blir svårt att både läsa och skriva.

Viktigt med lästräning för en elev med dyslexi

Tidiga insatser med en systematisk lästräning och träning av avkodningsförmågan i intensiva läsperioder förbättrar läsförmågan hos elever med dyslexi. Den mest effektiva lästräningen för en elev med dyslexi är att låta eleven arbeta med kopplingen mellan bokstavsljud och bokstavsformen. Lexplore Intensiv är utformat precis för att träna avkodningsförmåga, läsflyt och senare även ordförståelse. Lexplore Intensiv kan användas för elever som har svårt att läsa oavsett om de har en dyslexidiagnos eller inte. Andra bra sätt är att låta eleven använda sig av flera sinnen när de tränar läsning. Att se, läsa och säga är bra utgångspunkter men glöm inte bort att saker som att känna på bokstävers form också kan hjälpa en elev med dyslexi.

Metoder som helordsläsning hjälper inte en person med dyslexi; det är en metod som saknar vetenskapligt stöd till skillnad från Phonics-metoden som Lexplore Intensiv bygger på.

Skilj på lästräning och kunskapsinhämtning

En elev med dyslexi har en nedsättning i förmågan att avkoda ord men den är inte kopplad till intelligens eller andra svårigheter som påverkar inlärningen. Det är därför viktigt att skilja på när eleven ska träna på att läsa och när det handlar om kunskapsinhämtning. När det är dags för undervisning som inte handlar om lästräning så behöver eleven få tillgång till kompensatoriska hjälpmedel som talböcker, rättstavningsprogram, talsyntes och scanner eller läspennor. Då behöver eleven inte lägga kraft på avkodningen utan kan fokusera på att lära sig om ämnet.

Att en elev ska klara av att träna på läsning och samtidigt klara av kunskapsinhämtning är en orimlig uppgift.

SVT: Jakten på dyslexin

Tecken på dyslexi?

Det finns några saker att hålla ögonen på om du misstänker att ditt barn, eller elev, har dyslexi. Läser och skriver barnet långsammare än andra barn? Undviker att läsa och skriva? Läser fel på ord som ser lika ut som ”ingen” och ”igen”? Svårt att komma ihåg vad som nyss har lästs? Svårt med långa ord? Hur fungerar det i andra ämnen som matematik och läsuppgifter?

Om du misstänker dyslexi finns det ingen anledning att vänta med en utredning. En tidig upptäckt gör att lästräning och kompensatoriska hjälpmedel kan sättas in så att barnet får träna sig på att läsa och lära sig att använda de kompensatoriska hjälpmedel som finns att använda.

Läs- och skrivsvårigheter som inte är dyslexi

Dyslexi är en specifik läs- och skrivsvårighet men det finns annat som kan störa läsningen som koncentrationssvårigheter, språkstörning, nedsatta kognitiva funktioner, annat modersmål eller nedsatt arbetsminne. En tidig screening av alla barn i skolan är viktig för att hitta barn som har läs- och skrivsvårigheter. En screening kan däremot inte svara på vad det är som gör att ett barn inte läser som förväntat. Där behövs en pedagogisk kartläggning eller utredning tillsammans med logoped eller psykolog.

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]